Toimintasuunnitelma

Päiväkoti Satusiiven toimintasuunnitelma 2021-2022

Oulun kaupungin varhaiskasvatuspalvelut

Toimintakulttuuri

Lapsen etu ja tarpeet ovat kaiken toimintamme lähtökohtana: kuuntelemme, kohtaamme ja huomioimme lapsen tasa-arvoisesti ja yksilönä kiinnittäen huomiota lapsen vahvuuksiin. Haluamme luoda lapselle turvallisen polun, jolla itsetunto vahvistuu, ja jolla lapsi saa varmuutta toimia sekä oppii näkemään itsensä tärkeänä. Henkilökuntamme myönteinen työilmapiiri edistää työhyvinvointia (halu kokeilla uutta, arvostetaan työkavereita, hyödynnetään vahvuuksia). Avoin yhteistyö vanhempien kanssa on meille elintärkeää, vaalimme sitä ja kehitämme koko ajan. Haluamme rakentaa ja kehittää toimintakulttuuria jatkuvasti yhdessä vanhempien, lasten ja henkilökunnan kesken.

Laaja-alainen osaaminen

Kannustamme lapsia oppimiseen ja omatoimisuuteen. Tarjoamme turvallisen ympäristön harjoitella itsestä huolehtimista sekä arjen erilaisia taitoja. Rohkaisemme lapsia osallistumaan, ideoimaan ja vaikuttamaan itse; ideat toimivat kaiken suunnittelun ja toiminnan pohjana. Tuemme lapsia ystävälliseen, toista huomioivaan vuorovaikutukseen sekä toimimme esimerkkinä. Tutustumme lähiympäristöön, olemme avoimia ja kiinnostuneita toistemme kulttuureista. Järjestämme yhdessä lasten kanssa erilaisia kokemuksia. Huomioimme monilukutaidon toimintamme suunnittelussa ja hyödynnämme TVT-laitteita toiminnan välineenä.

Oppimisen ilo

Painotamme pedagogiikassamme lapsilähtöisyyttä: tekeminen lähtee lapsesta itsestään. Arjen tilanteissa teemme oppimisesta mukavaa (oppiminen leikin kautta, kehumme, kannustamme, motivoimme, sanoitamme ja kuvitamme oppimistilanteita). Havainnoimme ja dokumentoimme aktiivisesti, jonka avulla opimme tunnistamaan lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja lähikehityksen vyöhykkeen. Iloitsemme yhdessä lapsen uusista vahvuuksista sekä innostamme ja kannustamme yrittämään uudelleen. Tiedostamme vertaisoppimisen merkityksen. Arvioimme, uudistamme ja kehitämme omaa toimintaamme, jotta tekeminen pysyy mieluisena lapsille.

Osallisuus

Toimintamme lähtökohtana ovat lapsilähtöisyys sekä lasten tarpeet ja toiveet. Kuuntelemme lapsia ja heidän ajatuksiaan. Havainnoimme lasten leikkejä ja touhuja, ja käytämme havaintoja suunnittelun pohjana. Järjestämme lastenkokouksia, joissa lapset saavat vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin. Lapset saavat osallistua arjen askareisiin. Teemme lasten osallisuuden näkyväksi vanhemmille esim. päivittäisissä keskusteluissa, kuukausitiedotteissa sekä toimintaympäristössä.

Leikki

Pidämme leikkiä tärkeimpänä oppimisen välineenä. Annamme lapselle aikaa leikkiä. Pienissä ryhmissä toimiminen on olennainen osa toimintaamme: se mahdollistaa leikkirauhan ja pitkäkestoisen leikin. Lapsen kehityksestä ja iästä riippuen aikuisen rooli leikissä vaihtelee mahdollistajasta tukemiseen ja saatavilla oloon. Aikuiset havainnoivat ja dokumentoivat leikkiä sekä arvioivat ja reflektoivat myös omaa toimintaansa leikissä. Kehitämme leikkiympäristöä lasten kiinnostuksen kohteisen ja leikin kehityksen mukaan.

Liikkuminen

Liikkuminen on luonnollinen osa päivittäistä arkeamme. Tavoitteenamme on tarjota liikkumisesta paljon monipuolisia, myönteisiä kokemuksia lapsille. Mahdollistamme lasten omaehtoisen liikkumisen asettamalla välineistön lasten saataville (esim. temppuradat käytävillä, potkupyörät, maalit ja mailat ulkona…). Lapsille annetaan mahdollisuus liikkua sekä omaehtoisesti että ohjatusti. Ulkoilemme päivittäin, käymme retkillä lähimetsissä. Talvisin hiihdämme ja luistelemme. Osallistumme myös tapahtumiin, kuten esimerkiksi Unelmien liikuntapäivään. Esiopetuksessa lapset osallistuvat uimakouluun. Aikuiset kannustavat, innostavat ja toimivat esimerkkinä lapsille.

Oululaisuus

Olemme oululaisia. Tutustumme päiväkodin lähiympäristöön sekä teemme paljon retkiä esimerkiksi lähipuistoihin ja –metsiin. Oululaisuus näkyy osana arjen toimintaamme, esimerkiksi leikeissä sekä suunnitelluissa toiminnoissa. Huomioimme ja kuulemme Oulun murteen sekä lasten että aikuisten puheessa. Tarjoamme oululaista perinneruokaa, rössypottua.

Lasten toiveita

Lasten toiveet ovat toimintamme perusta. Kannustamme lapsia osallistumaan, ideoimaan ja vaikuttamaan. Järjestämme koko talon lasten kokouksia, joissa lapset saavat vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin. Lisäksi ryhmissä suunnitellaan yhdessä lasten kanssa arjen toimintaa. Arjessa lapset saavat itse valita oman tekemisen yhdessä laadittujen sääntöjen sekä turvallisuuden ja ajan puitteissa. Aikuinen toimii toiveiden mahdollistajana. Päiväkotimme peli- ja leluhankintojen ideoinnista vastaavat lapset. Materiaalit ovat esillä lapsille. Leikkiä dokumentoimalla sekä lasten ideoita ja ajatuksia kirjaamalla pystymme paremmin huomioimaan lasten ideoita.

Huoltajien odotuksia varhaiskasvatukselle

Vanhemmat ja perheet ovat tärkein kumppanimme, ja yhdessä heidän kanssaan teemme päiväkodistamme mahdollisimman hyvän paikan lapsille. Kannustamme huoltajia suoraan palautteeseen. Päivittäiset keskustelut ovat erittäin tärkeitä. Kannustamme vanhempia myös tulemaan päiväkotiimme vierailulle päiväksi seuraamaan toimintaamme (korona-aikana tämä ei ole suositeltavaa), jonka jälkeen haluamme kuulla heidän ajatuksiaan. Vähintään vuosittain toteutettavat asiakastyytyväisyyskyselyt tuottavat elintärkeää tietoa varhaiskasvatuksemme laadusta ja huoltajien odotuksista, ja ovat kehittämisemme pohja. Asiakastyytyväisyyskyselyiden kysymykset ovat laadittu yhdessä vanhempien kanssa. Päiväkodissamme toimii vanhempaintoimikunta, jossa huoltajien odotuksista keskustellaan aktiivisesti.

Arviointi

Päiväkodissamme arviointi on jatkuvaa ja päivittäistä: sen pohjalta toimintamme ja tavat toimia muotoutuvat. Arvioinnin avulla suunnittelemme ja tarvittaessa muutamme toimintaamme. Keskustelemme henkilökunnan kesken yhdessä, sekä perustelemme omaa toimintaamme yli ryhmärajojen. Ryhmävasujen ja lasten vasujen arviointi ovat osa arviointiprosessiamme. Lapset osallistuvat arviointiin esim. arjen tilanteissa, lastenkokouksissa ja omissa vasuissaan sekä niiden arvioinneissa (käytössä aurinko ja pilvi). Teetämme vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa vanhemmat osallistuvat toimintamme arviointiin. Päiväkodissamme toimii myös vanhempaintoimikunta, jossa toimintaamme arvioidaan aktiivisesti.